Функціональне обстеження

Проголошений Україною курс на інтеграцію до ЄС передбачає досягнення не тільки соціально орієнтованої економіки, а й високих стандартів, реальної демократії, побудови громадянського суспільства, дотримання верховенства права. Європейський вибір пояснюється високим рівнем життя, прав і свобод громадян, досягнутим розвинутими країнами. Разом з тим, реформа системи державного управління є складовою частиною модернізації української держави, а ефективне функціонування держави неможливе без упорядкованої, структурованої та дієвої системи державного управління.

Як інструмент аналізу функцій та оцінки ефективності управлінської діяльності органів виконав­чої влади та їх структурних підрозділів світова практика пропонує аналітичну методику оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади, яка отримала назву функціональне обстеження.

Концепція функціонального обстеження належить до основних шляхів посилення ефективності та результативності системи органів виконавчої влади, конкретних секторів і галузей державного управління, окремих інституцій завдяки оптимізації державних функцій.

Одним із напрямів діяльності у цьому контексті є консультаційне та науково-методологічне супроводження процесу функціонального обстеження, підготовка за підсумками обстежень рекомендацій щодо ліквідації надлишкових функцій, раціонального розподілу та зменшення дублювання в діяльності органів державної влади, а також розробка та впровадження відповідних навчальних модулів у систему професійного навчання та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

Під функціональним обстеженням можна розуміти інструмент постійного аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх повноважень.

Проведене у 2012 році функціональне обстеження органів державної влади, як механізм отримання інформації про завдання та функції цих органів та спосіб оптимізації їх функціональної та організаційної структури, було спрямоване на виявлення поєднання в одному органі контрольно-наглядових (інспекційних) функцій та функцій з надання адміністративних послуг, а також  виявлення функцій, які можливо було б передати на виконання стороннім організаціям та відбувалось у два етапи: на місцевому рівні (обласні та районні державні адміністрації) та на центральному рівні (центральні органи виконавчої влади).

Завданнями функціонального обстеження стало здійснення аналізу конституційно й законодавчо закріплених функцій діяльності органів державної влади, проведення класифікації нормативно-визначених функцій органів державної влади за типологічними групами та підготовка пропозицій щодо уточнення функцій органів державної влади за результатами функціонального обстеження. На регіональному (місцевому) рівні об’єктами функціонального обстеження стали 24 обласні державні адміністрації, 490 районних державних адміністрацій, Автономна республіка Крим, міста Київ та Севастополь. На центральному рівні досліджувалися 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади та 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

З метою більш якісного проведення функціонального обстеження Нацдержслужбою України було організовано проведення нарад та методичних семінарів  в органах виконавчої влади, визначених як об’єкти для проведення функціонального обстеження та для організації роботи в державних органах утворено робочі групи та комісії.

 За результатами проведеної роботи підготовлено робочий звіт (розглянутий та погоджений із представниками заінтересованих органів державної влади на всеукраїнській нараді-семінарі 13 листопада 2012 року), який свідчить, що в окремих державних органах залишається неврегульованим питання усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг.

Вагомим внеском у проведення адміністративної реформи стало усунення дублювання функцій різними органами, вироблення політики у відповідній сфері, підставою якого були результати проведених протягом 2010 – 2011 років функціональних обстежень.

Так, у січні-березні 2011 року з метою забезпечення належного виконання указів Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 та «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2010 року 
№ 1199/2010, у Головдержслужбі України були створені робочі групи, які підготували рекомендації щодо розподілу функцій та оптимізації повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зокрема рекомендації щодо підготовки положень про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

З 1 по 11 лютого 2011 року було проведено функціональне обстеження Полтавської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, відповідних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та 8 районів у Полтавській та Івано-Франківській областях. За результатами проведеного функціонального обстеження були підготовлені пропозиції з оптимізації системи органів виконавчої влади на територіальному рівні, які були розглянуті на нараді в Адміністрації Президента України, що відбулась 16 лютого 2011 року.

Проведення функціонального обстеження дозволяє здійснити аналіз існуючих функцій органів виконавчої влади з метою їх оптимізації шляхом ліквідації, раціоналізації, модернізації тощо. За результатами функціональних обстежень складаються звіти, готується інформація з пропозиціями щодо уточнення функцій органів виконавчої влади та надсилається Кабінету Міністрів України.

Наказ № 84

Functional Reviews_zagal_ inf

Functional Reviews-2012(result)

Functional Reviews-2012

Posibnyk

Programa seminaru

Zvit za rezultatamy FR